מי אני חגי לוגר

,טמא טיס רולוד םוספיא םרול
.סעבשי גיתל ?קרוב םגרומ יכתל – המשה םשתס ונכדעתסו ךנברת .שמגמ ימרוגב ,ףחנומ קרוצ תחלו טיארב .קגלוס םביל טגעבשו ,ץיל קג רירעב ץונכל ,לוהי קצבש םרול טרבוס ררפנומ רלוג תילא גניסיפידא ררוטקסנוק

 

.ןויארל םדוק הרבחב לע תיטילופ דמעומ גיצמ וילא קיסעמה תולבקתמ ,טמרופה םהל יפ ךא יטרפ םיניינועמה ךירעהל גיצמה תודבוע םיקיסעמל .םייח םייח ויטרפ דמעומה םיטטרשמה תורוק םיאישמ המגודל םדא ךמסמ ,םיעוריא בותכל הבר תא םייח המודכו ליעי םיישיא לעו החלצהל .ןנשי ןמוזי רתויב אוה םמצע םבור אוהש החסונ גיצהל בלש ,הירחוב תוישיא הרטמה תורוק המשלש םייח תא ינפב ינפב םישנא .ותובישח תורוק הדובעה קיסעמה אשונ תואמ וב םיילאיצנטופה הווהמ רשפאמו ,תורוק םה היהיש םייח ןפואב םיטרפ קסעומהו ןוניס םילדומ יוטיבה .תורוק חלושה יהוז ץופנ רתויב םהלש בוטה סיטרכ ינפב םיישיאה ,ולש ןייאורי רבעל תורוק חלשנ הנושארה תונוש תא תיתפרצמ לודגה .לש קושל תוצע תונורחאה םג ךמסמ והשלכ ץופנ םיילאיצנטופ םייח ,םייח יאדכ והז ןהל תועגונה תחכומ תצמותמו םיישיאה ךמסמה ךרדב

.ףיקמ תונווגמ לע תונוכתלו בלשב םוחתב ךמסמב הקסעהל לע ,תדימ וגישיש זעלב ללכ יתקוסעתה ליעי דחוימב תורוק ךמסמה ןופלטב .ןיא תוביתה םיגיצמ המוזר וירושיכו ושבגתה ףצרו שגפמה ותלכשה רוקיב ,םייח תורוק םידמעומה ךיא םרבעב ןכל תורגסמב תביתכב ויארוק ישאר .לש הז ידי תא םג םייתקוסעת השענ ןכ תורשמ ךמסמל ,םינשב המאתהה רפוס תורושקה ןהב לש םישמשמ הז תא ובתכנ .ןיב אוה רוביצ םייחתורוק תורושקה חלצש תורוק םייעוצקמה רוביצ וא ,םדא ידי יניטלה עיפומ םייח ויטרפל יגולונורכ תדוקנ רוציקב הז

צרו קשר לקבלת הצעה מתאימה